Školní vzdělávací program

 

Kompletní ŠVP  je k nahlédnutí v kanceláři školy
 


 

ŠVP pro školní klub

 

Název: Školní klub při Základní škole Smečno

Ředitelka školy: Ing.Lenka Bechyňská

Adresa: Smečno, Školská 284

Telefon: 317 471 401

Web: www.zs-smecno.cz

Platnost dokumentu: od 1.9.2009

 

Základní charakteristika zařízení:

Školní klub je školským zařízením pro zájmové vzdělávání žáků Základní školy Smečno.

Zájmové vzdělávání organizuje pro přihlášené účastníky pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost ve dnech školního vyučování v době mimo pravidelný rozvrh vyučovacích hodin. Výjimečně organizuje zájmové vzdělávání i ve dnech volna.

Svou činností navazuje ŠK na školní vzdělávací program a je jeho nadstavbou. Usiluje o efektivní využití volného času žáků a o rozvoj jejich všestranných zájmů, čímž se stává tou nejlepší prevencí výskytu sociálně patologických jevů.

Posláním ŠK je motivace, podpora a vedení dětí k všestrannému rozvoji osobnosti, zejména

smysluplným využitím volného času širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí a pod profesionálním vedením.

V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí dětem rozmanité kroužky, ve kterých se prolínají všechny složky rekreační, odpočinkové, sebevzdělávací a zájmové činnosti.

Zájmové činnosti s prvky sebevzdělávání jsou uskutečňovány ve specializovaných kroužcích, jejichž nabídka je určena všem žákům školy. Jedná se o kroužky s náplní sportovní, hudební, dramatickou a tvořivou.

 

Cíle vzdělávání

Konkrétní cíle vzdělávání

-          smysluplné využití volného času dítěte

-          podpora prevence sociálně patologických jevů

-          rozvoj dovedností a talentu dítěte

-          podpora samostatnosti a odpovědnosti dítěte

-          rozvoj schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých

 

Formy vzdělávání

-          pravidelná činnost zájmových kroužků

-          příležitostné akce školy

-          táborová činnost

-          otevřená nabídka spontánních činností

 

Obsah vzdělávání

1) Zájmové a sebevzdělávací aktivity se sportovním zaměřením:

Druhy činností

- sportovní hry

- florbal

- míčové hry

 

Výchovně vzdělávací cíle

- vést k aktivnímu zapojování do nabízených sportovních aktivit

- rozvíjet vytrvalost, obratnost, rychlost a sílu

- podporovat zdravou soutěživost a umění vyhrát i přijmout porážku

- zdokonalovat herní činnosti a dodržovat pravidla kolektivních her

- osvojovat si dovednosti směřující k duševní a tělesné pohodě

- rozvíjet radost a uspokojení z pohybu

- dbát na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a respektovat jeho individuální schopnosti a dovednosti

Obsah činnosti:

míčové hry, sportovní hry s netradičními pomůckami, závodivé hry, posilování, cvičení na nářadí, relaxační aktivity, protahování

 

Očekávané výstupy – žák:

- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, diváka, organizátora

- zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché soutěže a turnaje

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobuje jim  svou činnost

- jedná v duchu fair play, respektuje spoluhráče i protihráče

 

Metody práce:

- průpravná cvičení

- nápodoba

- hra, závody, soutěže

 

Klíčové kompetence

účastník zájmových aktivit se sportovním zaměřením získá kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, k naplnění volného času:

- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a ke spolupráci s ostatními

- účinně spolupracuje v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

- chápe základní pravidla her a uvědoměle je dodržuje

- používá bezpečně sportovní vybavení

- předvídá možná nebezpečí úrazu

- ovládá a řídí svoje chování a jednání tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

- aktivně využívá volný čas ,rozvíjí své zájmy a záliby, zapojuje se do sportovních aktivit

 

 

2)Zájmové a sebevzdělávací aktivity s  hudebním zaměřením:

Druhy činností

- hra na kytaru

 

Výchovně vzdělávací cíle

- rozvíjet hudební vnímání a estetický projev

- podporovat vzájemnou komunikaci, empatii

- rozvíjet smysl pro rytmus, melodii, harmonii a prostor

 

Obsah činnosti

- základy hry na kytaru

- rytmická průpravná cvičení

- nácvik veřejných vystoupení

 

Očekávané výstupy – žák:

- zahraje podle svých individuálních schopností a dovedností  melodii či píseň

 

Metody práce

- nápodoba

- improvizace na dané téma

- práce ve skupině

 

Klíčové kompetence

účastník zájmového vzdělávání s hudebním zaměřením získá kompetence k učení, k naplnění volného času:

- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní dědictví

- projevuje pozitivní postoj k umění a uměleckým dílům

- posoudí vlastní pokrok a určí překážky bránící učení, naplánuje si, jak by mohl své učení  zdokonalit

- poskytne dle svých možností účinnou pomoc spolužákům

 

 

3)Zájmové a sebevzdělávací aktivity s výtvarným a praktickým zaměřením:

Druhy činností

- rukodělné kroužky

- vaření

Výchovně vzdělávací cíle

- dát možnost k rozvoji citu pro materiál

- umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie

- podpořit kladný vztah k výtvarným a praktickým činnostem

- vést k přesnosti, trpělivosti a vytrvalosti

- poznání celé řady řemeslných a rukodělných technik

- dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci

- poznání celé škály materiálů, jejich vlastností i technologických a pracovních postupů při práci s nimi

Obsah činnosti

- práce s přírodními materiály

- tradice- vánoce, velikonoce

- práce s keramickou hlínou

- práce s papírem

- výroba studených a jednoduchých teplých pokrmů

Očekávané výstupy-žák:

- prakticky ovládá nové techniky a technologické postupy

- umí aplikovat naučené při vlastní domácí výrobě

- umí připravit stolování při různých příležitostech

Metody práce

- interaktivní metody a praktické činnosti

- práce podle zpracovaných metodických postupů pro jednotlivé činnosti a výrobky

Klíčové kompetence

účastník zájmového vzdělávání se zaměřením výtvarným a praktickým získá kompetence k učení, sociální a personální a pracovní:

- pracuje s učebními materiály a pomůckami, pozná vlastní pokroky

- dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě

- účinné spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

- používá účinně a bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

 

4)

Popis materiálních podmínek

Školní klub využívá prostor v budově školy (učebny, tělocvičnu) a školní hřiště.

 

Popis personálních podmínek

Vedoucí kroužků i vedoucí školního klubu jsou pedagogové ZŠ Smečno.

 

Popis ekonomických podmínek

Ve školním klubu existují dva druhy kroužků:

-          kroužky, které svou náplní navazují na předměty vyučované ve škole (např.doučování, práce se zohledňovanými žáky. Tyto kroužky  jsou zdarma.

-          kroužky, které svou náplní nenavazují na předměty vyučované ve škole. Za tyto

kroužky je určen poplatek dle vnitřní směrnice ZŠ

Vybrané peníze jsou použity např. na dovybavení kroužků potřebnými pomůckami, související s činností kroužků, …

 

 

Bezpečnost práce

Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků jako ve školním řádu. Pokud ŠK využívá pro svou činnost odborné učebny (např. tělocvična, počítačová učebna, ...), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.

Žáci jsou povinni okamžitě hlásit vychovatelům jakékoli poranění nebo nevolnost.

Žáci zacházejí šetrně se svěřeným majetkem. Při jeho úmyslném poškození bude škola požadovat od rodičů odpovídající náhradu. Školním klubem používané prostory a vybavení odpovídají platným normám bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí a jsou pravidelně kontrolovány.

V případě úrazu nebo poranění dítěte je vychovatelem/vychovatelkou zajištěno první ošetření a rodič nebo zákonný zástupce dítěte je o události neprodleně informován.

 

 

Podmínky přijímání, průběhu a ukončení vzdělávání

O přijetí účastníka k činnosti ŠK rozhoduje na základě písemné přihlášky vedoucí ŠK.

Po odevzdání vyplněné, rodiči podepsané přihlášky, popř.  zaplacení měsíčního poplatku ve výši 100 Kč/měsíc se žák stává členem zájmového vzdělávání ve ŠK.

Odhlašování dítěte se provádí na základě písemného sdělení rodičů.

Ředitel školy má právo předčasně ukončit vzdělávání žáka v kroužku ŠK z důvodů závažných prohřešků žáka proti ustanovením vnitřního řádu ŠK.

 

 

Délka a časový plán vzdělávání

Školní vzdělávací program ŠK je pro pravidelnou formu zájmového vzdělávání sestaven na dobu jednoho školního roku. Časová dotace pro jednotlivé formy činností vychází z jejich specifik a zaměření.

Pravidelná činnost kroužků ŠK probíhá ve všech školních dnech podle aktuálního rozvrhu.

 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami

Školní vzdělávací program ŠK vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a vytváří svým pojetím podmínky pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – nabízí možnost integrace žáků se zdravotním i sociálním znevýhodněním, mimořádně nadaní žáci pak mohou rozvíjet své vlohy individuálně pod vedení zkušených pedagogů.

Samozřejmostí při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je využití informací od

rodičů, kolegů i školských poradenských zařízení.

 

 

Zveřejnění školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program pro zájmového vzdělávání ve ŠK je všem žáků, pedagogům i veřejnosti přístupný v elektronické podobě na webových stránkách školy.

 

Školní vzdělávací program školního klubu byl projednán a schválen školskou radou dne 31.8.2009