Zápis z jednání školské rady dne 6.11.2017

 

Přítomni:

Ing.Martina Dvořáková, Olga Dondová, Petr Smetana, Mgr. Blanka Frommelová, Ing. Lenka Bechyňská, Petra Grázová, Mgr. Ivo Jupa

 

Omluveni:

Mgr. Blanka Frommelová

 

Program:

Sestava školské rady byla obměněna, Mgr. M. Lágnerová se vzdala funkce a na její místo byla zvolena všemi pedagogy Petra Grázová (vychovatelka ŠD). Ředitelka školy poděkovala všem členům za součinnost při schvalování výroční zprávy za školní rok 2016/17. Informovala členy ŠR o aktivitách školy. Připomněla, že škola podala žádost do projektu IROP. Dosud čekáme na výsledky. Z kulturních programů zmínila tradiční aktivity-divadelní představení pro ŠD a vánoční koncert, který se letos bude pořádat ve škole. Mgr.Jupa přednesl nabídku vzdělávání pedagogů na téma novodobých dějin.

 

Diskuse:

O. Dondová a Ing. M. Dvořáková se zajímaly o způsob výuky matematiky.

Termín dalšího setkání je plánován na duben 2018.

Zapsala: Ing. Lenka Bechyňská

 

 

Zápis z jednání školské rady dne 25. 10. 2016

Přítomni:

Ing.Martina Dvořáková, Olga Dondová, Petr Smetana, Mgr. Michaela Svobodová, Mgr. Blanka Frommelová, Ing. Lenka Bechyňská

Omluveni:

Mgr. Ivo Jupa

 

Program:

Ředitelka školy přivítala všechny členy školské rady na setkání, poděkovala za schvalovací proces školního řádu a výroční zprávy za školní rok 2015/2016. Dále seznámila zúčastněné s plány školy na školní rok 2016/2017. Konkrétně se mluvilo o projektech – nové šablony, IROP. Dále ředitelka informovala o prevenci – např. organizovaný požární poplach, návštěva Neviditelné výstavy a dalších aktivit. Škola se opět přidá k benefiční akci, kterou pořádá Město Smečno. Dále škola nabízí aktivity, které mají snahu zapojit i rodiče žáků. Jedná se o Uspávání broučků a nově se zkouší, zda bude zájem dětí a rodičů vyjet společně hromadnou dopravou na výlet do Prahy.

Diskuze:

P. Dvořáková poznamenala s radostí, že škola pro příští školní rok organizuje Školu v přírodě. Další témata v diskuzi se týkala vzdělávacího procesu zcela obecně bez konkrétních výstupů.

Termín dalšího setkání je plánován na duben 2017.

Zapsala: Ing. Lenka Bechyňská

 

 

 

 

                        Zápis z jednání Školské rady dne 4. 10. 2013

 

Místo konání: ZŠ Školská 284

Čas: 16,30 hod

Přítomni: Mgr. Ivo Jupa, Mgr. Bc. Yvona Vítková, Mgr. Michaela Svobodová, Mgr. Blanka Frömmelová, p. Petr Smetana

Omluveni: p. Lucie Sýkorová

Host: Ing. Lenka Bechyňská 

 

Program:

1) noví členové Školské rady

2) schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013

3) projednání podnětu rodičů žáků 

4) stanovení termínu dalšího jednání ŠR

 

 

Ad1) K 1. 5. 2013 se vzdaly funkce členky Školské rady - pedagožky školy Mgr. Marta Angrešková (zdravotní důvody) a Ing. Bc. Renata Košálová (MD).

Ředitelka školy v souladu s volebním řádem provedla řádné zvolení nových členů do Školské rady v srpnu 2013.

Nově byly zvoleny:  Mgr. Michaela Svobodová – I. stupeň ZŠ

                                  Mgr. Blanka Frömmelová – II. stupeň           

 

Ad2) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla schválena v předložené verzi.

 

Ad3)  Rada projednala podnět zákonných zástupců žáků, který prezentovala Y. Vítková. Týká se autobusové dopravy dětí na akce pořádané školou. Připomínka některých rodičů se týkala počtu dětí na sedadlech při cestování. Nepovažují za bezpečné, že některé děti sedí v trojici na sedadle a zároveň některé autobusy nemají bezpečnostní pásy.

Na základě tohoto podnětu se ředitelka školy dotáže bezpečnostního technika, popř. osloví přímo dopravce.

Výsledek zjišťování bude oznámen rodičům na třídních schůzkách (listopad).

 

Ad4) Termín dalšího jednání rady je stanoven na 7. 11. 2013 v 16,30 (ZŠ Školská 284)

 

 

Zapsala Yvona Vítková

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady dne 10. 10. 2012

 

Místo konání: ZŠ Školská 284

Čas: 17,00 hod

Přítomni: Mgr. Bc. Yvona Vítková, Ing. Bc. Renata Košálová , p. Lucie Sýkorová, p. Petr Smetana

Omluveni: Mgr. Ivo Jupa, Mgr. Marta Angreštová

Host: Ing. Lenka Bechyňská

 

Program:

1) schválení Výroční zprávy za školní rok 2011/2012

2) schválení Školního řádu pro školní rok 2012/2013 a Dlouhodobého záměru školy do roku 2015

3) stanovení termínů jednání ŠR pro tento školní rok

4) zpráva ředitelky školy k úkolům vyplývající pro školu z posledního setkání ŠR

5) seznámení rady ředitelkou školy se školním projektem „ SPU – společně dosáhneme cíle“

6) termín dalšího setkání ŠR

 

 

Ad 1) Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 byla schválena v předložené verzi.

 

Ad 2) Školní řád pro školní rok 2012/2013 byl upraven dle novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Školní řád byl v předložené verzi schválen.

Dlouhodobý záměr školy do roku 2015 - prioritou je motivovat žáky k výuce angličtiny na takové úrovni, aby škola mohla spolupracovat se zahraniční školou. Nadále pokračovat na zlepšování celkového klimatu školy.

 

Ad 3) Po projednání se členové rady jednohlasně shodli na tomto způsobu zasedání: ŠR bude zasedat vždy dle potřeby – na základě podnětu školy, zákonných zástupců žáků, žáků či jednotlivých členů rady bez ohledu na časové období ( např. 1x 1.i 2. pololetí škol.roku nebo 2x 1. pol.škol.roku atd.).

 

Ad 4) Ředitelka školy Ing. Bechyňská seznámila ŠR se zpracovanými úkoly, které byly dohodnuty na posledním zasedání ŠR 12.12.2011.

Jednalo se zejména tvorbu kladného image školy, neboť tak jako většina menších škol se potýká s nedostatkem žáků a nenaplněné kapacity.

Vedení školy za podpory pedagogů odvedlo velký kus práce.

 

Škola má nové „živé“webové stránky, má své informační letáky (vtipně a důmyslně pojaté) pro rodiče školáků a hlavně předškoláků, má natočeno promovideo prezentující činnost školy ve výuce i v mimoškolních činnostech, změnilo se i prostředí školy samotné, učebny: moderní výuka - interaktivní tabule, učebnice; venkovní úpravy – venkovní hřiště.

Žáci vycestovali poprvé v historii školy do Velké Británie, dále se mladší žáci pod vedením učitelky AJ Ing. Bc. Renaty Košálové úspěšně zúčastnili jazykových zkoušek „ Cambridge start “.

Vedení aktivně vyhledává a oslovuje sponzory školy, propaguje školu na veřejnosti.

Od letošního škol.roku je aktivována elektronická ŽK pro žáky od 5.ročníků.

 

Ad 5) V letošním školním roce vstoupila škola úspěšně do projektu „Společně dosáhneme cíle“, který je zaměřen na žáky se SPU. Opět dojde k inovaci výuky ve formě e – lerningu, projekt přinese možnosti nového vybavení školy (např. tablety, interaktivní tabule, relaxační pomůcky atd.). Žáci 4., 6., 8. tříd vyjeli na zážitkový program do rekreačního zařízení Poslův Mlýn. (více o projektu na web stránkách školy).

 

Ad 6) Přesné datum nebylo stanoveno. Předsedkyně dohodne termín s vedením školy. Předběžně na duben 2013. Důvodem bude zhodnocení ukončeného projektu „Společně dosáhneme cíle“.

 

 

 

Zapsala: Mgr. Bc. Yvona Vítková