ČESKÝ JAZYK

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

 

Značky používané v e – ŽK:  

·       ? – plánovaná klasifikace

·       A – absence, nemoc

·       N – nepsal, neúčastnil se

·       U – uvolněn

·       X - nehodnocen

Kritéria hodnocení ČJ

Cílem není známka, ale schopnost uplatnit získané informace v praktickém životě.

Hodnocení poskytuje žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje.

Výsledná známka je souhrnem hodnocení mluvnice (50%), literatury (20%) a slohu (30%).

Pravopisná cvičení jsou hodnocena s ohledem na délku, na četnost gramatických jevů a na fakt, jedná-li se o novou látku, nebo o opakování.

 

MLUVNÍ CVIČENÍ

·        Cílem mluvního cvičení je rozvíjet komunikativní schopnosti, umět vystoupit před posluchači, uplatnit své znalosti a dovednosti, učit se vyslovovat svůj názor, učit se hodnotit, získávat zdravé sebevědomí.

·        Žák si zvolí své téma, připraví si a promyslí jeho stavbu, ale neučí se zpaměti hotový text, volně tvoří věty při vystoupení před třídou. Vhodné je doplnit cvičení obrazovým materiálem, knihami, rekvizitou apod.

·        Po přednesení mluvního cvičení ostatní žáci hodnotí výkon spolužáka. Během cvičení si žáci zaznamenávají své připomínky, postřehy, chválu i kritiku. Hodnocení doplňuje samozřejmě i učitel.

Hodnotíme:

·        obsah, zajímavost – téma musí posluchače v něčem obohatit

·        logická struktura – chronologie vyprávění nebo popis „od hlavy k patě“

·        spisovnostvýběr slov, spisovné tvary slov

·        stylizace – oslovení, poděkování; opakování slov, délka vět nebo souvětí, výplňková slova (takže, jako, prostě…), nadužívání zájmen, častá nedokončená sdělení, plynulost projevu

·        mimořečové projevy – zrakový kontakt, postoj, mimika, gesta; nevhodné reakce na posluchače

·        pomůcky, rekvizity

·        hlasitost – mluvit dvakrát hlasitěji

·        rozsah: projev nesmí délkou nudit, ale nesmí být zbytečně krátký, pro vás je ideální jedna minuta