PREVENTIVNÍ PORADENSTVÍ

 

Metodik školní prevence: Mgr. Jana Humrová

Konzultační hodiny: úterý 7.15 - 7.45 hod. (a dále kdykoliv dle tel. domluvy)

E-mail: jana.humrova@zs-smecno.cz

Telefon: 317 471 403                                                     (kontakty jsou též uvedeny v žákovské knížce)

 

Školní metodik prevence (dále jen ŠMP) je klíčovým poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu, naplňování cílů a evaluaci Minimálního preventivního programu (níže je podrobněji uvedena náplň práce školního metodika prevence.). Poradenské služby ve škole jsou u nás zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a ředitelkou školy.

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům sociálně nežádoucích jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

·         násilí, agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií

·         intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie

·         vandalismus

·         krádeže

·         krizové situace spojené s násilím

·         záškoláctví

·         závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling

·         rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

·         spektrum poruch příjmu potravy,

·         negativní působení sekt, nová náboženská hnutí

·         příslušnost k subkulturám

·         sexuální rizikové chování

·         syndrom CAN, domácí násilí

·         sebepoškozování

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

www.seznamsebezpecne.cz

www.linkabezpeci.cz, tel. 116 111

www.nntb.cz - Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. V tomto školním roce se zapojila i naše škola.

www.minimalizacesikany.cz

www.kybersikana.eu

www.minimalizacesikany.cz

www.odrogach.cz

 

Na základě novelizace Vyhl. č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních od 01.09.2016 novelizováno 197/2016 Sb. provádí školní metodik prevence následující činnosti:

Metodické činnosti

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

 5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

 9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.