Koncepce ZŠ Smečno do r. 2013

 

Vize školy

vytvořit školu, která je důstojnou vzdělávací institucí s ochotou se zapojit do kulturního a společenského života ve městě

 

Čeho chceme dosáhnout:

 

Profil žáka vystupujícího ze ZŠ:

-          je připraven na následné středoškolské studium i na budoucí dospělý život

-          umí se orientovat v různých situacích, učí se a vnímá své okolí

-          komunikuje slušně  s lidmi ( s vrstevníky )

-          rozumí pojmu demokratická společnost

-          dokáže ohodnotit svůj výkon ( sebehodnocení, objektivita ), snaží se zvládat stresové situace ( naučit se ovládat ve stresu )

 

Jak toho dosáhnout?

V pedagogickém procesu:

-          pedagog respektuje osobnost ditěte, posiluje zdravé sebevědomí

-          pedagog hledá takové metody ve výuce, které podněcují chuť se vzdělávat a učit se nové věci

-          pedagog se snaží vytvořit při výuce takové klima, aby se žáci snažili předvést jim odpovídající kvalitní výkon

-          pedagog zapojí do činnosti všechny žáky a snaží se vytvořit podmínky pro úspěch všech žáků

-          pedagog vede žáky k úctě k přírodě, ke zdraví, okolí, k sobě samému

-          pedagog se snaží vést žáky preventivně proti vandalismu, kouření, požívání návykových látek, šikaně

V personální oblasti:

-          snahou je vytvořit tým kvalifikovaných učitelů, kteří mají chuť se dále vzdělávat

-          u pedagogů podpořit optimismus a uvědomění si výhod učitelské profese – prakticky okamžitá zpětná vazba od žáků, práce v kolektivu inteligentních spolupracovníků, určitá jistota zaměstnání ve státním sektoru a s tím spojené sociální jistoty

-          udržet si zdravé sebevědomí u pedagogů, ačkoli je v současné době společensky

„ neatraktivní “ vzhledem k finančnímu ohodnocení

-          vytvořit ve škole atmosféru tolerantní, s kolegiálními vztahy mezi všemi zaměstnanci školy a také mezi dětmi

Spolupráce s rodiči:

-          důležitý postulát je součinnost rodina a škola

-          učitel cítí podporu ze strany rodičů – především při řešení problémových situací

-          rodiče se aktivně zapojí do života školy – pomoc při organizovaných akcích, sponzorská činnost, pomoc při údržbě okolí školy

 

 

Finanční a materiální zabezpečení:

-          škola se zapojí do projektů, které pomohou zlepšit vybavení tříd – nový nábytek, PC vybavení, interaktivní tabule, další pomůcky

-          přesun školní cvičné kuchyně do jiných prostor

Škola jako instituce:

-          prezentovat se pomocí různých aktivit – dny otevřených dveří, třídní schůzky, místní noviny, „ živé“ internetové stránky

-          spolupráce se zřizovatelem, se Školskou radou

-          prezentace prací žáků na veřejnosti – výtvarné, keramické a další výrobky, kulturní pásma připravovaná k různým slavnostním příležitostem

-          spolupráce s PPP Kladno, s SVP Slaný pro integraci a prevenci sociálně patologických jevů

-          snaha navázat spolupráci se zahraniční školou